UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Studija osjetljivosti cesto...
    Fujiu, Makoto; Shibase, Kenji; Osawa, Shuji; Uddin, Ahmed Wahid; Nakayama, Shoichiro; Takayama, Junichi

    Građevinar, 12/2018, Letnik: 70, Številka: 12.
    Paper

    Prirodne katastrofe su u posljednje vrijeme sve češća pojava u Japanu. Kako bi se osigurao neometan prijevoz dobara uslijed velikih niskofrekventnih katastrofa, u toj je zemlji razvijena cestovna mreža za promet u kriznim situacijama. Iako su učestalost i priroda nesreća različiti, za takvu prometnu mrežu još uvijek nije definiran kvantitativni stupanj rizika koji katastrofa za sobom nosi. U ovom je radu procijenjen kvantitativni rizik cestovne mreže za promet u kriznim situacijama uslijed različitih katastrofa kao što su potresi, poplave, klizanja tla, tsunamiji, vulkanske erupcije i oluje.