UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Žgajnar, Mojca

    09/2017
    Publication

    V življenju posameznika je poleg družine in socialnih odnosov pomembno tudi delo, ki ga opravlja. Harmonija v družini ima vpliv na delo, prav tako pa zadovoljstvo z delom in odnosi na delovnem mestu vpliva na človeka in posredno na njegovo družino. V teoretičnem delu diplome smo opisali družino, njen vpliv na posameznika, življenjski cikel družine, delo  še posebej delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov  ter povezavo med družino in delom. V empiričnem delu smo kvalitativno obdelali in interpretirali podatke, pridobljene z intervjuji štirih specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, ki so zaposlene v različnih delovnih organizacijah, ter njihovih partnerjev in otrok. Ugotavljali smo vpliv strokovnega znanja specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj na spremljanje razvoja svojih otrok ter stopnjo strahu v nosečnosti, vpliv napornejšega delovnega dne ali odsotnosti zaradi službenih obveznosti na družinsko življenje ter različne stopnje izmenjave pedagogovih doživljanj delovnega okolja s partnerjem. In the life of an individual, in addition to family and social relationships work has also an important role. The harmony in the family affects work likewise the satisfaction with the work and work relationships affects a person and indirectly their family. In the theoretical part of this thesis we described a family, its influence on the individual, the family life cycle, work - particularly the work of Special Education Teachers – and the connection between family and work. In the empirical part we made a qualitative processing and interpretation of the data obtained through interviews with four Special Education Teachers, who are employed in different organizations, and their partners and children. We were trying to establish what impact has the Special Education Teachers' professional knowledge on their monitoring of their own children's development and on the level of anxiety during their own pregnancy, how a more strenuous working day or absence due to work commitments effect the family life, and what are the different degrees of the teachers’ sharing their experience from the work environment with their partners.