UP - logo
E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Kokot, Tadeja

    08/2017
    Publication

    Diplomska naloga Vpliv staršev na življenje in delo vrtca je sestavljena iz dveh delov: teoretičnega in empiričnega. V prvem, teoretičnem delu smo opisali družino, vrste in tipe družin, vzgojne stile posameznih družin ter otroka in družino. Nadaljevali smo z družinami in vrtcem, vrtcem kot institucijo in vključevanje družin v življenje vrtca. Omenili smo tudi cilje vzgoje v vrtcu ter nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, po katerem vrtec deluje. Velik poudarek smo dali tudi na pomen sodelovanja s starši ter na to, kako zelo pomembni so pozitivni medsebojni odnosi med vzgojitelji in starši. Predstavili smo tudi cilje in načela sodelovanja s starši in oblike dela sodelovanja med vrtcem, vzgojitelji in starši ter obratno. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih pridobili z uporabo anketnega vprašalnika. V raziskavi smo ugotavljali vpliv in zadovoljstvo staršev na potek dejavnosti v Vrtcu Krško. Predvsem pa na je zanimalo, kako oziroma na kakšen način in v kolikšni meri starši sodelujejo oz. so pripravljeni sodelovati z vrtcem, ter ali so zadovoljni z dejavnostmi na nivoju skupine in vrtca na splošno. Preverjali smo, kdo največkrat sodeluje z vrtcem ter ali jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu. Ali starši menijo, da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku? Zanimalo pa nas je tudi ali so starši zadovoljni s strokovnostjo in ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka. Rezultati raziskave so nam pokazali, da je večina staršev pripravljena sodelovati z vrtcem, največkrat pa z vrtcem sodelujejo matere. Ugotovili smo, da v večini starši menijo, da jih vrtec dovolj izčrpno obvešča o delu v vrtcu ter da so zadovoljni s strokovnostjo in ažurnostjo vzgojiteljev pri podajanju informacij glede njihovega otroka. Večina staršev meni, da sodelovanje z vrtcem koristi njihovemu otroku, predvsem pa, da zaupajo zaposlenim v vrtcu. The thesis The influence of parents on the life and work of kindergarten is composed of two parts: the theoretical and the empirical. In the first, the theoretical one, we have described the family, the kinds and types of families, educational styles of individual families as well the child within the family. This was followed by families and kindergarten, the kindergarten as an institution and the involvement of families in the life of the kindergarten. We have mentioned the objectives of education in the kindergarten and the document The national kindergarten curriculum, which determines how a kindergarten works. Great emphasis was given to the importance of cooperation with parents and to the great contribution of positive relationships between educators and parents. We have also presented the objectives and principles of cooperation with parents as well as cooperation forms between the kindergarten, the educators and parents, and vice versa. In the empirical part of the thesis we have presented the results of a research gained via a questionnaire. The study has examined the impact and satisfaction of parents on the progress of activities in the Krško kindergarten. Above all, we wanted to know how, in what way and to what extent parents are involved in or are willing to cooperate with kindergartens, and whether they are satisfied with the activities at the group level and the kindergarten in general. We have examined who cooperates with the kindergartens most often and whether they are given enough info about kindergarten work. Do parents feel that cooperation with kindergartens benefits their child? We have also been interested in whether parents are satisfied with the professionalism and responsiveness of educators in terms in delivering information regarding their child. The results of the research have shown us that the majority of parents are willing to cooperate with kindergartens, with mothers prevailing here. We have found that most parents feel informed enough by the kindergarten about its work and that they are satisfied with the professionalism and responsiveness of educators in terms in delivering information regarding their child. Most parents think that cooperation with the kindergarten benefits their child, so employees in the kindergarten enjoy a high level of trust.